วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 25 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 23 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 591 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 121 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 470 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 616 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 81 ราย
 • รังสีรักษา 303 ราย
 • เคมีบำบัด 98 ราย
 • ห้องผ่าตัด 17 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 44 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 36 ราย
 • ทันตกรรม 1 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 36 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 27 ราย
2. ยกยอดมา 80 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 107 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 74.83 %
5. จำหน่าย 7 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)