วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 25 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 23 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 437 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 72 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 365 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 462 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 103 ราย
 • รังสีรักษา 236 ราย
 • เคมีบำบัด 41 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 12 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 25 ราย
 • ทันตกรรม 2 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 33 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 19 ราย
2. ยกยอดมา 80 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 99 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 69.23 %
5. จำหน่าย 19 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)