วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 27 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 503 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 100 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 403 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 530 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 114 ราย
 • รังสีรักษา 244 ราย
 • เคมีบำบัด 57 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 37 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 29 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 33 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 16 ราย
2. ยกยอดมา 94 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 110 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 76.92 %
5. จำหน่าย 14 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)