วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 24 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 582 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 154 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 428 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 608 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 165 ราย
 • รังสีรักษา 280 ราย
 • เคมีบำบัด 20 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 70 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 25 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 26 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 23 ราย
2. ยกยอดมา 120 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 143 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 100.00 %
5. จำหน่าย 12 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)