วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 22 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 419 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 105 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 314 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 450 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 76 ราย
 • รังสีรักษา 225 ราย
 • เคมีบำบัด 25 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 65 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 18 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 25 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 14 ราย
2. ยกยอดมา 85 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 99 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 69.23 %
5. จำหน่าย 27 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)