วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 26 มกราคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น.

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 30 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 30 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 512 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 65 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 447 ราย
 3. Cancer Anywhere ไม่มีรายงาน
 4. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 542 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 80 ราย
 2. รังสีรักษา 271 ราย
 3. เคมีบำบัด 91 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 13 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 30 ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 20 ราย
 7. ทันตกรรม 5 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 32 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 35 ราย
 2. ยกยอดมาจากวันที่ 25 มกราคม 2564 จำนวน 83 ราย
 3. จำหน่าย 9 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต – ราย

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล

** จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องรอการยืนยันผลและคำวินิจฉัยของแพทย์