วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 6 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 15 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 468 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 39 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 429 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 486 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 60 ราย
 • รังสีรักษา 238 ราย
 • เคมีบำบัด 101 ราย
 • ห้องผ่าตัด 5 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 21 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 6 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 50 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 27 ราย
2. ยกยอดมา 65 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 92 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 64.34 %
5. จำหน่าย 15 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)