วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 32 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 32 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 447 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 82 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 365 ราย
 3. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 479 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 91 ราย
 • รังสีรักษา 270 ราย
 • เคมีบำบัด 18 ราย
 • ห้องผ่าตัด 16 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 35 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 15 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 28 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 15 ราย
2. ยกยอดมา 99 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 114 ราย
4. จำหน่าย 16 ราย