วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 5 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 3 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 474 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 70 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 404 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 482 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 79 ราย
 • รังสีรักษา 239 ราย
 • เคมีบำบัด 44 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 38 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 21 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 46 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 16 ราย
2. ยกยอดมา 77 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 93 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 65.03 %
5. จำหน่าย 9 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)