วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 41 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 41 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 543 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 114 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 429 ราย
 3. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 479 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 98 ราย
 • รังสีรักษา 276 ราย
 • เคมีบำบัด 76 ราย
 • ห้องผ่าตัด 16 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 39 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 38 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 35 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 21 ราย
2. ยกยอดมา 88 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 109 ราย
4. จำหน่าย 18 ราย