วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 24 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 21 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 3 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 421 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 90 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 331 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย (รวมอยู่ในผู้ป่วยรายใหม่)**
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 445 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 75 ราย
 • รังสีรักษา 226 ราย
 • เคมีบำบัด 44 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 36 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 38 ราย
 • ทันตกรรม 11 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 17 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 19 ราย
2. ยกยอดมา 90 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 109 ราย
4. จำหน่าย 20 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)