วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 8 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 560 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 36 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 524 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 577 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 89 ราย
 • รังสีรักษา 253 ราย
 • เคมีบำบัด 122 ราย
 • ห้องผ่าตัด 7 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 24 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 28 ราย
 • ทันตกรรม 9 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 45 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 32 ราย
2. ยกยอดมา 58 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 90 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 62.94 %
5. จำหน่าย 15 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)