วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 24 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 24 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 503 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 118 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 385 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย (รวมอยู่ในผู้ป่วยรายใหม่)**
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 527 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 126 ราย
 • รังสีรักษา 260 ราย
 • เคมีบำบัด 29 ราย
 • ห้องผ่าตัด 19 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 38 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 30 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 17 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 18 ราย
2. ยกยอดมา 95 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 113 ราย
4. จำหน่าย 15 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)