วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 3 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 396 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 45 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 351 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 405 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 62 ราย
 • รังสีรักษา 227 ราย
 • เคมีบำบัด 39 ราย
 • ห้องผ่าตัด 7 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 31 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 10 ราย
 • ทันตกรรม – ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 29 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 9 ราย
2. ยกยอดมา 98 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 107 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 74.83 %
5. จำหน่าย 27 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)