วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 45 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 40 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 5 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 541 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 108 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 433 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 586 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 115 ราย
 • รังสีรักษา 247 ราย
 • เคมีบำบัด 95 ราย
 • ห้องผ่าตัด 17 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 54 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 20 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 31 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 43 ราย
2. ยกยอดมา 76 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 119 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 83.22 %
5. จำหน่าย 14 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)