วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 48 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 44 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 422 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 83 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 339 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 470 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 93 ราย
 • รังสีรักษา 239 ราย
 • เคมีบำบัด 32 ราย
 • ห้องผ่าตัด 18 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 43 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 17 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 24 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 17 ราย
2. ยกยอดมา 96 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 113 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 79.02 %
5. จำหน่าย 17 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)