วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 24 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 22 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 568 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 115 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 453 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 592 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 99 ราย
 • รังสีรักษา 286 ราย
 • เคมีบำบัด 57 ราย
 • ห้องผ่าตัด 26 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 61 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 40 ราย
 • ทันตกรรม 11 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 26 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 22 ราย
2. ยกยอดมา 99 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 121 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 84.62 %
5. จำหน่าย 13 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)