วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 5 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 40 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 38 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 493 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 108 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 385 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 533 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 92 ราย
 • รังสีรักษา 221 ราย
 • เคมีบำบัด 89 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 45 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 21 ราย
 • ทันตกรรม 13 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 39 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 25 ราย
2. ยกยอดมา 63 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 88 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 61.53 %
5. จำหน่าย 11 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)