วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 50 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 23 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 27 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 615 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 97 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 518 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 665 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 121 ราย
 • รังสีรักษา 282 ราย
 • เคมีบำบัด 111 ราย
 • ห้องผ่าตัด 6 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 58 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 29 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 36 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 27 ราย
2. ยกยอดมา 70 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 97 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 67.83 %
5. จำหน่าย 17 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)