วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 3 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 10 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 425 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 48 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 377 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 438 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 74 ราย
 • รังสีรักษา 252 ราย
 • เคมีบำบัด 42 ราย
 • ห้องผ่าตัด 4 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 14 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 12 ราย
 • ทันตกรรม 2 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 38 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 14 ราย
2. ยกยอดมา 67 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 81 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 56.64 %
5. จำหน่าย 17 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)