วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 32 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 31 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 473 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 136 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 337 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย (รวมอยู่ในผู้ป่วยรายใหม่)**
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 505 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 94 ราย
 • รังสีรักษา 243 ราย
 • เคมีบำบัด 52 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 46 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 26 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 21 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 18 ราย
2. ยกยอดมา 100 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 118 ราย
4. จำหน่าย 14 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)