วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 7 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 519 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 31 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 488 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 535 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 78 ราย
 • รังสีรักษา 274 ราย
 • เคมีบำบัด 72 ราย
 • ห้องผ่าตัด 3 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 7 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 17 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 77 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 20 ราย
2. ยกยอดมา 64 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 84 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 58.74 %
5. จำหน่าย 10 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)