วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 70 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 61 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 530 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 127 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 403 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 600 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 89 ราย
 • รังสีรักษา 256 ราย
 • เคมีบำบัด 32 ราย
 • ห้องผ่าตัด 4 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 155 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 15 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 44 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 32 ราย
2. ยกยอดมา 58 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 90 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 62.94 %
5. จำหน่าย 15 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)