วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 32 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 7 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 25 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 541 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 46 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 495 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 573 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 127 ราย
 • รังสีรักษา 278 ราย
 • เคมีบำบัด 67 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 26 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 17 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 38 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 25 ราย
2. ยกยอดมา 80 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 105 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 73.42 %
5. จำหน่าย 17 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)