วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564


สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 30 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 14 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 16 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 619 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 61 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 558 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย (รวมอยู่ในผู้ป่วยรายใหม่)**
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 649 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 75 ราย
 • รังสีรักษา 332 ราย
 • เคมีบำบัด 87 ราย
 • ห้องผ่าตัด 9 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 51 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 32 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 59 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 25 ราย
2. ยกยอดมา 74 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 99 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 69.23 %
5. จำหน่าย 6 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)