วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 31 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 580 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 97 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 483 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 12 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 611 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 118 ราย
 • รังสีรักษา 274 ราย
 • เคมีบำบัด 83 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 60 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 24 ราย
 • ทันตกรรม 12 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 27 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 34 ราย
2. ยกยอดมา 83 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 117 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 81.82 %
5. จำหน่าย 3 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)