วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 123 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 123 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 406 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 85 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 321 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 529 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 102 ราย
 • รังสีรักษา 206 ราย
 • เคมีบำบัด 35 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13ราย
 • ตรวจสุขภาพ 1 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 112 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 17 ราย
 • ทันตกรรม 2 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 41 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 17 ราย
2. ยกยอดมา 80 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 97 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 67.83 %
5. จำหน่าย 19 ราย (เสียชีวิต – ราย)

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต้องงดให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ทำให้ตัวเลขการตรวจสุขภาพลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะกลับมาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเช่นเดิม