วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

รายงานสถิติหอผู้ป่วยใน เดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565

ข้อมูลสถิติหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565 ช่วงเดือน ตุลาคม 2564 – เดือนเมษายน 2565