วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

สถิติผู้ป่วยในเดือนกรกฎาคม 2565 แยกตามหอผู้ป่วย