วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการเดือนกรกฎาคม 2565 ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนกรกฎาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 462 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 266 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 196 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 10,105 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 2,123 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7,982 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 10,567 ราย
 4. Cancer Anywhere 37 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 1,778 ราย
 2. รังสีรักษา 4,767 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,297 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 236 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 967 ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 445 ราย
 7. ทันตกรรม 128 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 949 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 418 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 108 ราย
 3. จำหน่าย 460 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
 4. วันนอนโรงพยาบาล 2,916
 5. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 2,714
 6. อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) 65.78 %
 7. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 3.22
 8. วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน(Length of Stay) 5.54
 9. เตียงที่ใช้จริง(Active Bed) 94.06