วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการเดือนกันยายน 2564 ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนกันยายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 1,309 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,098 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 211 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 11,613 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 2,224 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9,389 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 12,922 ราย
 4. Cancer Anywhere 53 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 2,024 ราย
 2. รังสีรักษา 5,414 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,291 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 226 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 164 ราย / ผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 1,992 ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 501 ราย
 7. ทันตกรรม 71 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 1,239 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 410 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 88 ราย
 3. จำหน่าย 419 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 4 ราย
 4. วันนอนโรงพยาบาล 2,821
 5. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 2,664
 6. อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) 65.76 %
 7. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 2.93
 8. วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน(Length of Stay) 5.66
 9. เตียงที่ใช้จริง(Active Bed) 94.03

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล