วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 609 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 416 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 193 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 10,577 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,704 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9,087 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 11,186 ราย
 4. Cancer Anywhere 55 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 1,896 ราย
 2. รังสีรักษา 4,729 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,277 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 266 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 770 ราย / ผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน – ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 484 ราย
 7. ทันตกรรม 117 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 1,647 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 458 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนมกราคม 2565 จำนวน 71 ราย
 3. จำหน่าย 454 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 5 ราย
 4. วันนอนโรงพยาบาล 2,670
 5. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 2,557
 6. อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) 66.68 %
 7. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 3.17
 8. วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน(Length of Stay) 5.05
 9. เตียงที่ใช้จริง(Active Bed) 95.36