วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการเดือนพฤษภาคม 2565 ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนพฤษภาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 729 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 538 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 191 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 11,580 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 2,276 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9,304 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 12,309 ราย
 4. Cancer Anywhere 58 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 1,958 ราย
 2. รังสีรักษา 4,910 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,457 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 288 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 1,113 ราย / ผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน – ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 584 ราย
 7. ทันตกรรม 107 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 1,892 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 452 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนเมษายน 2565 จำนวน 62 ราย
 3. จำหน่าย 440 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 2 ราย
 4. วันนอนโรงพยาบาล 2,570
 5. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 2,589
 6. อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) 82.90 %
 7. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 3.08
 8. วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน(Length of Stay) 5.0
 9. เตียงที่ใช้จริง(Active Bed) 82.90