วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการเดือนมกราคม 2565 ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนมกราคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 522 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 348 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 174 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 10,698 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,611 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9,087 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 11,220 ราย
 4. Cancer Anywhere 54 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 1,824 ราย
 2. รังสีรักษา 4,954 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,252 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 310 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 622 ราย / ผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 90 ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 493 ราย
 7. ทันตกรรม 110 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 1,565 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 446 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 47 ราย
 3. จำหน่าย 424 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 3 ราย
 4. วันนอนโรงพยาบาล 2,511
 5. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 2,300
 6. อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) 56.64 %
 7. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 2.97
 8. วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน(Length of Stay) 5.10
 9. เตียงที่ใช้จริง(Active Bed) 81.00

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล