วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการเดือนมิถุนายน 2565 ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนมิถุนาย 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 664 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 429 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 235 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 12,136 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 2,390 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9,746 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 12,800 ราย
 4. Cancer Anywhere 65 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 2,330 ราย
 2. รังสีรักษา 5,682 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,447 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 339 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 1,050 ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 627 ราย
 7. ทันตกรรม 117 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 1,208 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 489 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 74 ราย
 3. จำหน่าย 455 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 3 ราย
 4. วันนอนโรงพยาบาล 2,739
 5. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 2,668
 6. อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) 63.85 %
 7. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 3.18
 8. วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน(Length of Stay) 4.87
 9. เตียงที่ใช้จริง(Active Bed) 91.30