วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการเดือนมีนาคม 2565 ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนมีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 804 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 610 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 194 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 13,523 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 2,704 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 10,819 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 14,327 ราย
 4. Cancer Anywhere 69 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 2,127 ราย
 2. รังสีรักษา 6,191 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,505 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 265 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 1,491 ราย / ผู้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน – ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 650 ราย
 7. ทันตกรรม 141 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 1,957 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 413 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 73 ราย
 3. จำหน่าย 436 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 3 ราย
 4. วันนอนโรงพยาบาล 3,016
 5. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 2,747
 6. อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) 68.04 %
 7. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 3.05
 8. วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน(Length of Stay) 6.21
 9. เตียงที่ใช้จริง(Active Bed) 97.29