วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

รายงานผู้มารับบริการเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนพฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 1,696 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 688 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1,008 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 10,259 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,554 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8,705 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 11,955 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 2, 097 ราย
 2. รังสีรักษา 5,525 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,405 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 164 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 1,147 ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 532 ราย
 7. ทันตกรรม 164 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 792 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 676 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนกันยายน 2563 จำนวน 93 ราย
 3. จำหน่าย 598 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 6 ราย

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล