วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

รายงานผู้มารับบริการเดือนธันวาคม 2563

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 1,226 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 393 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 833 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 10,242 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,451 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8,791 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 11,468 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 2, 042 ราย
 2. รังสีรักษา 5,623 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,330 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 284 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 785 ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 507 ราย
 7. ทันตกรรม 108 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 108 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 658 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 78 ราย
 3. จำหน่าย 612 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 4 ราย

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล