วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

รายงานผู้มารับบริการเดือนมกราคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนมกราคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 1,308 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 495 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 813 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 9,387 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,304 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8,083 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 10,695 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 1,921 ราย
 2. รังสีรักษา 5,173 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,326 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 233 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 591 ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 490 ราย
 7. ทันตกรรม 139 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 822 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 542 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 46 ราย
 3. จำหน่าย 526 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 3 ราย

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล