วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

รายงานผู้มารับบริการเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 1,160 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 316 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 511 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 10,005 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,486 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8,519 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 11,165 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 1,930 ราย
 2. รังสีรักษา 5,442 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,340 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 274 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 841 ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 531 ราย
 7. ทันตกรรม 139 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 668 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 519 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนมกราคม 2564 จำนวน 62 ราย
 3. จำหน่าย 581 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 2 ราย

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล