วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

รายงานผู้มารับบริการเดือนมีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนมีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 1,602 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 557 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1,045 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 11,511 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,767 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9,744 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 13,113 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 2,332 ราย
 2. รังสีรักษา 6,265 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,522 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 358 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 1,156 ราย
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 614 ราย
 7. ทันตกรรม 133 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 733 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 611 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 71 ราย
 3. จำหน่าย 592 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 3 ราย

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล