วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

รายงานผู้มารับบริการเดือนมิถุนายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนมิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 474 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 273 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 201 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 10,907 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,733 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9,174 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 10,907 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 1,763 ราย
 2. รังสีรักษา 5,224 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,285 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 244 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 1,426 ราย (* หมายเหตุผู้ป่วยส่วนหนึ่งเป็นการฉีดวัคซีนโควิด)
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 468 ราย
 7. ทันตกรรม 100 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 871 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 478 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 82 ราย
 3. จำหน่าย 461 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 1 ราย

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล