วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

รายงานผู้มารับบริการเดือนกรกฎาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนกรกฎาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยใหม่ 367 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 181 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 186 ราย
 2. ผู้ป่วยเก่า 10,446 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 1,697 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 8,749 ราย
 3. รวมผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 10,813 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 1. OPD ทั่วไป 1,680 ราย
 2. รังสีรักษา 5,128 ราย
 3. เคมีบำบัด 1,182 ราย
 4. ห้องผ่าตัด 254 ราย
 5. ตรวจสุขภาพ 1,237 ราย (* หมายเหตุผู้ป่วยส่วนหนึ่งเป็นการฉีดวัคซีนโควิด)
 6. รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา 453 ราย
 7. ทันตกรรม 71 ราย
 8. แผนกอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 คลินิกด้านบน 808 ราย

ผู้ป่วยใน

 1. ผู้ป่วยรับใหม่ 455 ราย
 2. ยกยอดมาจากเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 87 ราย
 3. จำหน่าย 471 ราย ซึ่งในรายการจำหน่ายมีผู้เสียชีวิต 7 ราย
 4. วันนอนโรงพยาบาล 3,061
 5. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 2,850
 6. อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) 69.05 %
 7. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 3.29
 8. วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน(Length of Stay) 5.65
 9. เตียงที่ใช้จริง(Active Bed) 98.74

***หมายเหตุ หน่วยนับผู้ป่วยนอกเป็น Visit Clinic ในผู้ป่วย 1 คนใน 1 วันสามารถไปใช้บริการได้หลายคลินิก เพื่อดู Work Load ของการทำงานและการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล