วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

สถิติผู้ป่วยในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสถิติผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ป่วยใน

  1. ยอดผู้ป่วยยกมาจากเดือนมกราคม 2564 จำนวน 46 ราย
  2. ผู้ป่วยรับใหม่ 519 ราย
  3. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 510 ราย
  4. รวมเป็นยอดผู้ป่วยในทั้งสิ้น 581 ราย

ค่าทางสถิติ

  1. จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 3,100 วัน
  2. จำนวนวันผู้ป่วยในจำหน่าย 2,932 วัน
  3. อัตราการครองเตียง(Bed Occupancy Rate) 77.42 %
  4. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 20.50 %
  5. วันนอนเฉลี่ย 5.34 วัน