วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

สถิติผู้ป่วยในเดือน ตุลาคม 2563

รายงานสถิติผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนตุลาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ป่วยใน

  1. ยอดผู้ป่วยยกมาจากเดือนกันยายน 2563 จำนวน 85 ราย
  2. ผู้ป่วยรับใหม่ 596 ราย
  3. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 588 ราย
  4. รวมเป็นยอดผู้ป่วยในทั้งสิ้น 681 ราย

ค่าทางสถิติ

  1. จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 3,355 วัน
  2. จำนวนวันผู้ป่วยในจำหน่าย 2,884 วัน
  3. อัตราการครองเตียง(Bed Occupancy Rate) 75.68 %
  4. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 20.17 %
  5. วันนอนเฉลี่ย 4.93 วัน