วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

สถิติผู้ป่วยในเดือน ธันวาคม 2563

รายงานสถิติผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ป่วยใน

  1. ยอดผู้ป่วยยกมาจากเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 78 ราย
  2. ผู้ป่วยรับใหม่ 580 ราย
  3. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 612 ราย
  4. รวมเป็นยอดผู้ป่วยในทั้งสิ้น 658 ราย

ค่าทางสถิติ

  1. จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 3,381 วัน
  2. จำนวนวันผู้ป่วยในจำหน่าย 3,542 วัน
  3. อัตราการครองเตียง(Bed Occupancy Rate) 76.27 %
  4. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 24.77 %
  5. วันนอนเฉลี่ย 5.14 วัน