วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

สถิติผู้ป่วยในเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานสถิติผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนพฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ป่วยใน

  1. ยอดผู้ป่วยยกมาจากเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 93 ราย
  2. ผู้ป่วยรับใหม่ 583 ราย
  3. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 598 ราย
  4. รวมเป็นยอดผู้ป่วยในทั้งสิ้น 676 ราย

ค่าทางสถิติ

  1. จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 3,493 วัน
  2. จำนวนวันผู้ป่วยในจำหน่าย 3,404 วัน
  3. อัตราการครองเตียง(Bed Occupancy Rate) 81.42 %
  4. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 23.80 %
  5. วันนอนเฉลี่ย 5.17 วัน