วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

สถิติผู้ป่วยในเดือน พฤษภาคม 2564

รายงานสถิติผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนพฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ป่วยใน

  1. ยอดผู้ป่วยยกมาจากเดือนเมษายน 2564 จำนวน 80 ราย
  2. ผู้ป่วยรับใหม่ 393 ราย
  3. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 392 ราย
  4. รวมเป็นยอดผู้ป่วยในทั้งสิ้น 473 ราย

ค่าทางสถิติ

  1. จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 2,533 วัน
  2. จำนวนวันผู้ป่วยในจำหน่าย 2,401 วัน
  3. อัตราการครองเตียง(Bed Occupancy Rate) 81.72 %
  4. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 2.73 %
  5. วันนอนเฉลี่ย 5.36 วัน