วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

สถิติผู้ป่วยในเดือน มกราคม 2564

รายงานสถิติผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนมกราคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ป่วยใน

  1. ยอดผู้ป่วยยกมาจากเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 46 ราย
  2. ผู้ป่วยรับใหม่ 542 ราย
  3. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 526 ราย
  4. รวมเป็นยอดผู้ป่วยในทั้งสิ้น 588 ราย

ค่าทางสถิติ

  1. จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 2,981 วัน
  2. จำนวนวันผู้ป่วยในจำหน่าย 2,660 วัน
  3. อัตราการครองเตียง(Bed Occupancy Rate) 67.25 %
  4. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 18.60 %
  5. วันนอนเฉลี่ย 5.10 วัน