วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

สถิติผู้ป่วยในเดือน มีนาคม 2564

รายงานสถิติผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เดือนมีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนผู้ป่วยใน

  1. ยอดผู้ป่วยยกมาจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 71 ราย
  2. ผู้ป่วยรับใหม่ 611 ราย
  3. จำนวนผู้ป่วยจำหน่าย 592 ราย
  4. รวมเป็นยอดผู้ป่วยในทั้งสิ้น 682 ราย

ค่าทางสถิติ

  1. จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 3,340 วัน
  2. จำนวนวันผู้ป่วยในจำหน่าย 3,591 วัน
  3. อัตราการครองเตียง(Bed Occupancy Rate) 75.34 %
  4. อัตราการใช้เตียง(Bed Turnover Rate) 25.11 %
  5. วันนอนเฉลี่ย 4.90 วัน